Spring til indhold

Generelle handelsbetingelser

WP Drift™ tager sig af hosting og drift af forretningskritiske WordPress-løsninger – hvad end det drejer sig om simple websites med få plugins – eller større, komplekse WooCommerce-shops.

Vores løsning giver dig høj hastighed, 99,99 % oppetid, maksimal sikkerhed og effektiv support. Det sikrer dine besøgende den bedst mulige oplevelse – og sparer dig for både bekymringer og besvær.

WP Drift™ drives og ejes af Convey ApS. Alle aftaler indgås med Convey ApS.

1. Anvendelse

1.1 Disse betingelser (”Driftsbetingelserne”) er gældende for alle driftsydelser leveret af Convey Aps (”Leverandøren”), herunder hosting og løbende vedligehold af applikation, underliggende ressourcer og systemer, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

Ved driftsydelser forstås eksempelvis:

Hosting af websider

Hosting af webshops (e-commerce)

Hosting af systemer udviklet af Leverandøren

Alle enheder, der er tilsluttet netværket på en af Leverandørens hostinglokationer, og systemer på disse enheder, som tilgår netværket

Løbende opdatering og vedligehold af websider og webshops

1.2 Web-domænet, https://www.wpdrift.dk/, tilhører Convey Aps, og er derfor underlagt samme gældende Driftsbetingelser, som andre driftsydelser leveret af Convey Aps.

2. Leverandørens driftsydelser og driftspriser

2.1 Den eller de valgte driftsydelser (”Driftsydelser”) samt driftspriser aftales skriftligt mellem Leverandøren og kunden i et særskilt dokument (”Driftsaftalen”). Nærværende Driftsbetingelser udgør en integreret del af Driftsaftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem indholdet af Driftsaftalen og Driftsbetingelserne har Driftsaftalen forrang.

2.2 Driftsaftalen omfatter kun ydelser eksplicit aftalt mellem Leverandøren og kunden.

2.3 Medmindre andet er aftalt, faktureres support på timebasis i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende timesatser, der kan findes på https://www.convey.dk/forretningsbetingelser/. Tilsvarende gælder dersom kunden – ved Driftsaftalens ophør - anmoder Leverandøren om assistance til at skifte til et andet hostingmiljø.

2.4 Leverandøren er efter udløbet af den uopsigelige periode, jf. punkt 9, berettiget til skriftlig at varsle prisstigninger med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

3. Starttidspunkt

3.1 Hvis andet starttidspunkt ikke er aftalt mellem Leverandøren og kunden, starter Drift ved indgåelsen af Driftsaftalen.

4. Betaling og betalingsperioder

4.1 Driftsydelser faktureres kvartalsvist forud, medmindre andet er skriftligt aftalt, og skal betales netto kontant senest 8 kalenderdage efter fremsendelse af faktura. Fakturaer fremsendes pr. e-mail. Ved for sen betaling skal kunden betale en morarente på 1,75 % pr. måned. Leverandøren forbeholder sig ret til at holde sin Driftsydelser tilbage efter et varsel på ikke under 3 hverdage efter forfald-tid, såfremt kunden er forsinket med betaling.

4.2 Første fakturering, omfatter perioden fra driftens ikrafttræden til udgangen af indeværende kvartal, beregnes på følgende måde:

(Månedlig driftspris / 30 dage * x-antal dage, fra driften af Kundens webløsning træder i kraft, frem til om med sidste dag i måneden + månedlig driftspris pr. resterende måneder i indeværende kvartal).

5. Oppetid / nedetid

5.1 Leverandøren tilstræber, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Dog er Leverandøren berettiget til at afbryde driften, ved vedligeholdelse, reparation eller andre tekniske forhold, der gør det nødvendigt. Nedetid defineres ved at en ydelse som Leverandøren tilbyder, er utilgængelig på baggrund af en eller flere årsager forårsaget af Leverandøren. Nedetid forårsaget med brug af kundens login, og serverangreb anses ikke for at være nedetid. Der henvises til bestemmelserne om Produktansvar og Ansvarsbegrænsning.

6. Adgang

6.1 Adgangen til Leverandørens servere og systemer er personlig, og må kun benyttes af den eller de personer, de er tildelt.

7. Indhold

7.1 Driftsydelsen må kun anvendes til den type data, der er aftalt i Driftsaftalen.

7.2 Driftsydelsen må ikke anvendes til lovstridigt eller anstødeligt indhold. Leverandøren har ret til omgående at opsige en Driftsaftale, hvis Leverandøren vurderer, at indholdet kan være lovstridigt eller anstødeligt.

7.3 Kunden må ikke anvende Driftsydelser til formål, der efter Leverandørens vurdering kompromitterer serverens sikkerhed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

Indhold, som tiltrækker speciel negativ interesse

Systemer med kendte sikkerhedshuller

Systemer, hvis natur gør dem svære at sikre mod angreb eller uautoriseret indtrængen

7.4 Kunden må ikke anvende Driftsydelser til særligt følsomme data, medmindre dette er skriftligt aftalt.

8. Immaterielle rettigheder og tredjemands rettigheder

8.1 Der sker ikke ved indgåelsen af Driftsaftalen overdragelse af nogen parts immaterielle rettigheder til den anden part.

8.2 Kunden skal respektere Leverandørens rettigheder, samt rettighedshaverne for de øvrige systemer og software impliceret i Driften, og kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af systemer eller software.

8.3 Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser vedrørende rettighedsforhold, varemærker eller lignende, samt uberettiget til helt eller delvist at kopiere systemer eller software udviklet eller stillet til rådighed af Leverandøren.

8.4 Kunden forpligter sig til at anvende Driftsydelser, herunder systemer og software på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter eller immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke vil kunne finde sted.

9. Opsigelse

9.1 Kunden

9.1.1 Driftsaftalen er, medmindre andet er skriftligt aftalt, uopsigelig fra kundens side i 6 måneder fra startstidspunktet. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan kunden skriftligt opsige Driftsaftalen i sin helhed eller opsige enkelte Driftsydelser med 6 måneds varsel.

9.1.2 En opsigelse fra Kundens side er først gyldig, når Convey Aps har bekræftet opsigelsen skriftligt.

9.2 Leverandøren

9.2 Leverandøren er til enhver tid berettiget til skriftligt at opsige Driftsaftalen i sin helhed eller opsige enkelte driftsydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

10. Udlevering af information og data

10.1 På kundens skriftlige begæring skal Leverandøren assistere med overførslen til kunden af information og data, som ejes af kunden. Skriftlig begæring skal fremsættes inden udløbet af opsigelsesperioden. Udlevering af information og data sker ved, at kunden får adgang til en passwordbeskyttet URL, hvor information og data kan downloades i tar.gz-format.

10.2 Leverandøren er berettiget til at slette alle informationer og data, som ejes af kunden efter udløbet af opsigelsesperioden, hvis kunden ikke har fremsat begæring om udlevering. Hvis kunden har fremsat begæring om udlevering, er Leverandøren berettiget til at slette alle informationer og data, som ejes af kunden, efter udleveringen.

11. Misligholdelse

11.1 Såfremt en part væsentligt misligholder Driftsaftalen (herunder Driftsbetingelserne), er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve Driftsaftalen. Driftsaftalen kan imidlertid kun ophæves efter udløbet af en afhjælpningsperiode på ikke under 30 dage efter at den misligholdende part er blevet skriftligt underrettet af den ikkemisligholdende part om dennes hensigt om ophævelse, såfremt den misligholdende part ikke bringer misligholdelsen til ophør indenfor den anførte tidsfrist.

11.2 Hvis en af parterne standser sine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling eller indleder forhandlinger om akkord, er den anden part berettiget til uden yderligere varsel at ophæve Driftsaftalen.

11.3 I tilfælde af ophævelse på grund af kundens misligholdelse, er kunden kun berettiget til udlevering af information og data i henhold til punkt 10, hvis kunden har betalt al forfalden gæld til Leverandøren.

12. Behandling af persondata

12.1 Som led i Leverandørens levering af Driftsydelserne, foretager Leverandøren behandling af eventuelle persondata, som kunden overlader til Leverandøren. Betingelserne for denne behandling reguleres af en databehandleraftale, der indgås mellem Parterne.

12.2 Leverandøren er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

13. Ansvar

13.1 Hvor ikke andet følger af Driftsaftalen eller Driftsbetingelserne, kan hver af parterne til enhver tid reklamere og gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor den anden part i henhold til dansk rets almindelige regler.

13.2 En parts erstatningsansvar overfor den anden part, er begrænset til partens direkte tab som følge af den første parts misligholdelse. En part er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for den anden parts indirekte tab, driftstab, følgeskader, eller tab af data eller retableringen heraf.

13.3 Leverandørens erstatningsansvar er beløbsmæssigt begrænset til beløb svarende til det samlede vederlag betalt af kunden for de 3 måneder, der går forud for kravets opståen.

13.4 Leverandøren er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med Lov om produktansvar i det omfang denne lov ikke kan fraviges ved aftale. Leverandøren fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag.

13.5 Leverandøren er uden ansvar for fejl eller mangler der ikke relaterer sig til Driftsydelser. Leverandøren er endvidere uden ansvar for integrationen mellem Driftsydelser og kundens eksisterende programmel.

13.2 Ved Opgaveudførsel

13.2.1 Leverandøren er forpligtet til omgående at orientere Kunden, hvis Leverandøren forventer en væsentlig afvigelse fra Opgavebeskrivelsen. Leverandøren skal samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af afvigelsen, og hvordan eventuelle negative konsekvenser af afvigelsen kan afhjælpes eller minimeres.

13.2.2 Leverandøren skal for egen regning sørge for alt, hvad der er nødvendigt for at udføre Opgaven, herunder arbejdskraft, udstyr, værktøjer og materialer, medmindre Kunden og Leverandøren aftaler andet skriftligt.

13.2.3 Kunden skal for egen regning give Leverandøren adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for, at Leverandøren kan udføre Opgaven.

14. Underleverandører

14.1 Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Driftsydelser.

14.2 Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser i henhold til Driftsaftalen på ganske samme måde som for sine egne forhold. Ved anvendelse af underleverandører skal kunden stilles på samme vis som hvis Leverandøren selv havde leveret de pågældende ydelser.

15. Overdragelse

15.1 Driftsaftalen er gældende fra dags dato begge Parter, herunder Leverandøren og Kunden, skriftlig bekræfter en aftale om overdragelse af Kundens webløsning fra eksisterende leverandør til Convey Aps (Leverandøren).

15.2 Første fakturering efter overdragelsen og Driftaftalens ikrafttræden sker første dag i næste måned, og omfatter foruden indeværende kvartal, også dagene i løbende måned efter Kundens webløsning gik i drift på Leverandørens server.

15.3 Den ene part må ikke overdrage eller på anden måde overføre rettigheder og forpligtelser under Driftsaftalen til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part.

15.4 Parterne må dog overdrage Driftsaftalen til tredjemand i forbindelse med eventuel fusion, virksomhedsoverdragelse, omstrukturering eller anden selskabsretlig omdannelse.

16. Force majeure

16.1 Hverken Leverandøren eller kunden skal anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke med rimelig agtpågivenhed, burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet meddelelse herom til den anden part senest syv dage efter, at force majeure er indtrådt.

17. Værneting

17.1 Nærværende Driftsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

17.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

17.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Leverandørens valg.

18. Ændringer

18.1 Den nyeste version af disse betingelser kan findes på https://www.convey.dk/driftsbetingelser/. Kunden er til enhver tid berettiget til at kontakte Leverandøren, og få udleveret betingelserne, hvis disse ikke kan findes på hjemmesiden.

18.2 Det er altid den nyeste version af Driftsbetingelserne, som var tilgængelige ved starten af betalingsperioden, som er gældende for hosting- og driftsaftalen.

18.3 Kunden er forpligtet til at læse og acceptere den nyeste version af disse betingelser forud for hver betalingsperiode, eller meddele Leverandøren, at denne ønsker at opsige Driftsaftalen senest 7 dage før den nye betalingsperiode.

18.4 Hvis betingelserne ændres mindre end 14 dage før en ny betalingsperiode, er Leverandøren forpligtet til at gøre kunden opmærksom på dette, og kunden har herefter 7 dage til at opsige Driftsaftalen.

18.5 Hvis leverandøren ikke gør kunden opmærksom på ændringer foretaget mindre end 14 dage før en ny betalingsperiode, er den foregående version gældende for perioden.

19. Konsulentydelser, honorar og arbejdstid

19.1. Honorar aftales på grundlag af Opgaven.

19.2 Leverandøren er forpligtet til at honorere ethvert krav om tidsregistrering, som Kunden eller Leverandøren måtte fremsætte.

19.3 Leverandøren skal ved en kalendermåneds start fremsende faktura til Kunden. Leverandørens honorar forfalder til betaling 30 dage efter datoen på de af Leverandørens fremsendte fakturaer, medmindre andet er aftalt på Opgaven.

19.4 Skyldige beløb forrentes med den til enhver tid gældende procesrente.

19.5 Normal arbejdstid er hverdage mellem 8:00 og 16:00 inkl. pauser.

19.6 Overarbejde og weekendarbejde sker kun efter aftale og efter individuel aftalt timesats.

19.7 Ferie og fridage aftales forudgående mellem Kunden og Leverandøren.

19.8 Leverandøren skal løbende rapportere om leverede konsulentydelser til Kunden. Rapporterne skal leveres på de tidspunkter og på den måde og i den form, som Parterne (Leverandøren og Kunden) aftaler.

19.9 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for anvendt tid på konsulentbistand, såfremt der ingen Supportpakke er tilknyttet Kundens gældende Driftaftale med Convey Aps.

20. Fortrolighed

20.1 Begge parter har pligt til at hemmeligholde informationer de hver især modtager fra hinanden eller en 3. part. Bestemmelserne om fortrolighed gælder også efter ophør af nærværende samarbejdsaftale.

20.2 Begge parter må ikke udsende offentlige meddelelser om nærværende aftale eller offentliggøre hele eller dele af nærværende aftales indhold.